Aktualności naukowe

Zamknięcie otworu plamki żółtej w technologii ACP
Autorzy:

Bajborobow J. W., Klinika im. Sw. Fiodorowa, Sankt Petersburg.
Ludmiła Popowska, Centrum Badań Naukowych „Lumed" Opoczno.

Cel: Analiza wyników operacyjnego leczenia idiopatycznych otworów plamki żółtej za pomocą ekstrakcji osocza bogatopłytkowego. Różnice w składnikach płytek krwi i krwi między 4 popularnymi zestawami komercyjnymi - badaniom poddano grupę pacjentów z idiopatycznym otworem plamki żółtej.

Metoda: Pod kontrolą intraoperacyjnego OCT było przeprowadzone zamknięcie otworów <400 jm z natychmiastowym rezultatem. Frakcja osocza ACP w ściśle określony sposób była przygotowana i użyta podczas operacji. (grupa 10 pacjentów).

Wyniki:
Zastosowanie frakcji ACP pozwoliło uniknąć odczynu zapalnego, dokładnie zbliżyć i skleić brzegi rany od warstwy PRE do pozostałych bez powstania blizny pooperacyjnej, dzięki temu uzyskano doskonały wynik funkcjonalny.

Wnioski:
w/w metoda pozwoliła pacjentom uzyskać natychmiastowy trwały efekt bez użycia tamponady gazem, pozycji – głowa w dół, w odróżnieniu od innych patentów nie zasklepiła otworu na zasadzie bliznowacenia.

Aim: To analyze the results of surgical treatment of idiopathic macular holes by means of platelet-rich plasma extraction. Differences in platelet and blood components between 4 popular commercial sets and to study a group of patients with idiopathic macular hole.
Method: Closing <400 IU openings were performed under intraoperative OCT control with immediate results. The ACP plasma fraction was prepared and used during surgery in a strictly defined manner (group of 10 patients).

Results:
The use of ACP fraction avoided inflammation, closely approached and glued the edges of the wound from the PRE layer to the others without the formation of a postoperative scar, which resulted in an excellent functional result

Conclusions:
The above method allowed patients to obtain an immediate lasting effect without the use of gas tamponade, head down, unlike other patents, did not seal the scar hole.